Osis SMAIT AL FITYAH


Osis SMAIT AL FITYAH

ANGGOTA OSIS KABINET BHAVANA MASA AMANAH 2023/2024

 

Ketua Osis : Nadia Samiah

Wakil Ketua Osis : Ayu Wulansari

Sekretaris 1 : Indany Halwah Raqiqah Rahen

Sekretaris 2 : Ummul Azzahrah

Bendahara : Adzilah Khaira Sholehah

 

Ketua Divisi Keamanan :

Rabsanzani Fachriza

Anggota Divisi Keamanan :

Ø  Firos Gozi

Ø  Guntur Maulana

Ø  Muhammad Arbi

 

Ketua Divisi Kesehatan Lingkungan :

Fathur Razaq

Anggota Divisi Kesehatan Lingkungan :

Ø  Neza Syifa Isninaya

Ø  Sharisa Merilla Ramadhani

Ø  Syamsa Dhiya M

Ø  Itsan Akti Novaldo Sidabalok

 

Ketua Divisi Tarbiyah :

Ismah Inayah Kaamila Ar-Rafa

Anggota Divisi Tarbiyah :

Ø  Atika Nasywa Tsabita

Ø  Zalfa Junisa Putri

Ø  Afif Huwaidi

 

Ketua Divisi Olahraga :

Muhammad Akram Arrasyid

Anggota Divisi Olahraga :

Ø  Rafael Abramovik

Ø  Najib Dermawan

Ø  M. Rasyid. AF

Ø  Shabrina Purnama F

 

Ketua Divisi Minat Bakat :

Aliya Qurrota Aini

Anggota Divisi Minat Bakat :

Ø  Wahyu Qodri Ramadhan

Ø  Ahmad Fauzi Ilyas

Ø  Rafael Risvano

Ø  Najwa Devina Yandes

 

Ketua Divisi Kominfo :

Amirah Syifa Athirah

Anggota Divisi Kominfo (Humas) :

Ø  Aura Khumairoh Putri Rauf

Ø  Az Zhafirah Miftahur Rifdah 

Ø  Aida Nurul Huda

 

Anggota Divisi Kominfo (Fotografi) :

Ø  M. Habibullah N.S.T

Ø  Muhammad Hammam

Ø  Hilma Afifah Thahirah

 

Anggota Divisi Kominfo (DSM) :

Ø  Syahla Rafiqoh

Ø  Syafira Aqila Athallah

Ø  Aisyah Hamidah

Ø  Haykal Diwa Atthoriq

Klik DAFTAR PPDB 2024/2025

Info Biaya

OFFICIAL WEBSITE AL AFITYAH

Kontak

Alamat :

Jl Swakarya Ujung

Telepon :

07616704442 - 07616704442

Email :

smaitalfityahpekanbaru@gmail.com

Website :

https://www.smaitalfityah.sch.id

Media Sosial :

Visitor